بازرگانی بین الملل (International Business) - دکتر علی مرجانی - Dr. Ali Marjani

بازرگانی بین الملل (International Business)

تعاریف مختلفی جهت بازرگانی بین الملل ارائه شده است که با توجه به آنها میتوان به تعریف نسبتا" جامع ذیل رسید:  "انجام داد و ستد بازرگانی فراتر از مرز کشورها بین دو یا چند شخصیت حقیقی یا حقوقی " .

در این صورت است که بحث جهانی شدن (Globalization) مطرح میگردد. جهانی شدن یعنی گرایش یا جهت گیری بسوی یک اقتصاد جهانی یکپارچه و شامل دو عامل جهانی شدن بازارها و تولید می باشد.

ارمغان جهانی شدن از دیدگاه مصرف کنندگان کالا و خدمات تنوع بیشتر، کیفیت مطلوب تر و قیمت نازلتر می باشد.

در این خصوص با عنایت به مزیت رقابتی ایران در چندین حوزه در سطح بین المللی پیشنهاد میگردد صاحبان کسب و کار بر اساس یک برنامه ریزی نظام مند و  انتخاب استراژی مناسب بر مبنای بازار هدف انتخابی ، فعالیت خود را فراتر از مرزها گسترش دهند.